ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemene voorwaarden van E.E.M.
 
1. DEFINITIES
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
"E.E.M. b.v.": de onderneming die onder de handelsnaam "E.E.M." gevestigd te Emmen,   kantoorhoudende aan James Cookstraat 47, 7825 AX, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Drenthe onder nummer 53593359
 
"Ontvangstbevestiging": de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.
"Product": het product of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen E.E.M. en u door of via E.E.M. binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dienen te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen; "Voorwaarden": deze algemene voorwaarden.
 
2. TOEPASSELIJKHEID
2.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van E.E.M. zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Drenthe en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
2.2
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 2.3
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van E.E.M. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door E.E.M. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 2.4
E.E.M. heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website “eem-groepenkasten.nl”   te wijzigen.
 
3. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN
3.1
Aan foutieve prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Alle afbeeldingen zijn louter illustratief bedoeld. Aan deze afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.
 3.2
Alle aanbiedingen gedaan op de website van E.E.M. zijn vrijblijvend, totdat u de ontvangstbevestiging heeft ontvangen. Indien E.E.M. de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal hij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte stellen.
U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
 3.3
De overeenkomst tussen E.E.M. en u komt tot stand op het moment nadat u:
(a) een bestelling hebt geplaatst op de website van E.E.M. middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van E.E.M. op de volgende wijze;
(b) Vul alle vlakken in die van toepassing zijn,
(c) de verzend/betalingswijze tot u hebt genomen en de voorwaarde accepteert,
(d) het bestelformulier volledig en correct ingevuld is,
(e) klikt op bestel de bestelling is geplaatst en u ontvangt zo spoedig mogelijk een opdrachtbevestiging,
(f) E.E.M. zal uw bestelling weigeren als daar redenen voor zijn. In dat geval zal de overeenkomst niet worden nagekomen.
3.4
De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
(a) een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten;
(b) de prijs van het product;
(c) uw naam, woonadres, adres waar het (de) product(en) naar toe gestuurd wordt(en), factuuradres (indien anders dan uw woonadres en/of afleveradres), uw e-mail adres en uw telefoonnummer (telefoonnummer van het bezorgadres verplicht);
(d) het bestelnummer van de overeenkomst;
(e) het e-mail adres, telefoonnummer en faxnummer van de afdeling van E.E.M., waar u met vragen omtrent uw bestelling terecht kan.
3.5
De overeenkomst bevat alle tussen u en E.E.M. gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en E.E.M..
3.6
De administratie van E.E.M. geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan E.E.M. verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door E.E.M. verrichtte leveringen. E.E.M. erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.
3.7
Speciaal bestelde artikelen kunnen niet retour/afbesteld worden.
 
4. TRANSPORT EN -KOSTEN
4.1
Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro's en inclusief omzetbelasting (BTW).
De kosten van het transport bedraagd € 8,60 ongeacht het aantal door u bestelde Producten. 
Voor bestellingen onder Rembours zijn wij genoodzaakt om € 11,40 extra kosten in rekening te brengen, in totaal € 20,00 Deze kosten dienen door u betaald te worden.
4.2
Er dient ten alle tijde getekend te worden voor ontvangst van de producten, en aflevering kan alleen geschieden op het door u aangegeven adres.
4.3
Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor E.E.M.. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door E.E.M. kunnen worden uitgesloten.
4.4
Indien er schades ontstaan moet dit binnen 5 werkdagen gemeld worden, na deze 5 werkdagen staan wij en / of de vervoerder niet meer garant voor de schade.
 
5. LEVERTIJD
5.1
Indien voor 12 uur besteld, en betaald met Ideal, of onder rembours, dezelfde dag nog verzonden.
In de regel zal de leveringstermijn 1 a 2 werkdagen zijn, de leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 15 werkdagen na bestelbevestiging van E.E.M., of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen u en E.E.M.. De door E.E.M. opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.2
Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door E.E.M. overschreden wordt, zal E.E.M. u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met E.E.M. te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan E.E.M. te melden.
5.3
 De betalingen die u heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden door u wordt ontbonden, zal E.E.M. binnen 10 werkdagen nadat hij de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan u terugbetalen.
5.4
Leveringen vinden plaats binnen Nederland, voor overige landen gelden een afwijkend tarief
dit in overleg met E.E.M.
 
6. NIET GOED, GELD TERUG
6.1
Indien binnen 10 dagen nadat u het product hebt ontvangen, het product een gebrek blijkt te vertonen of u van mening bent dat het product niet voldoet aan het door uw bestelde, heeft u twee mogelijkheden:
(a) u kunt E.E.M. schriftelijk (via fax, brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product; of
(b) u kunt de overeenkomst met E.E.M. ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan E.E.M. te melden.
6.2
Indien u E.E.M. vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, moet u het product aan E.E.M. terugsturen. E.E.M. zal het product dan binnen 20 werkdagen nadat hij het product van u terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten van uw retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product, en het aan u terugsturen van het product komen voor rekening van E.E.M., tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel het gebrek aan het product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is E.E.M. niet verplicht het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. E.E.M. zal het product dan in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin zij het product van u ontvangen heeft.
6.3
Indien u de overeenkomst op basis van artikel 6.2 ontbindt, dien u het product onmiddellijk aan E.E.M. te retourneren. De kosten van retourzending zijn voor rekening van E.E.M.. De aankoopprijs van het product zal binnen 10 werkdagen op uw rekening teruggestort worden.
6.4
Voor op maat gemaakte groepenkasten geld hierbij dat het arbeidsloon a € 42,00 exclusief btw per uur verrekend zal worden.
 
7. GARANTIES
7.1
Op de door E.E.M. geleverde componenten bestaat 3 jaar garantie.
7.2
De groepenkast dient door een erkend monteur geplaatst en getest te worden.
7.3
Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor E.E.M. Op het moment van aflevering gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door EEM kunnen worden uitgesloten. De aansprakelijkheid blijft echter altijd beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.  
 
8. KLACHTEN
8.1
Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door E.E.M. serieus in behandeling worden genomen.
8.2
U dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken op het hoofdkantoor van E.E.M. James Cookstraat 47 7825AX te Emmen.
8.3
E.E.M. zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen.
 
9. PRIVACY
9.1
E.E.M. zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden.
9.2
De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in het bestelformulier wanneer u een product bestelt of hebt besteld.
9.3
Door het aangaan van een overeenkomst met E.E.M. waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleent u uitdrukkelijke toestemming aan E.E.M. voor het doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen.
9.4
Indien u geen prijs stelt op het door of namens E.E.M. doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen, kunt u dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan E.E.M. laten weten.
 
10. KLANTENSERVICE VAN ONZE SHOP
Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met:
E.E.M.
James Cookstraat 47
7825 AX Emmen
Telefoon: 0591-311442
E-mail: administratie@eem-groepenkasten.nl
 
11. TOEPASSELIJK RECHT, BEMIDDELING EN GESCHILLEN
11.1
Op alle overeenkomsten gesloten met E.E.M. is Nederlands recht van toepassing.
11.2
Indien een geschil niet in der minne geschikt kan worden, is de rechter te Emmen bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij u binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan E.E.M. meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.